FAZUP EU

Allmänna användarvillkor

17/02/2022

 Introduktion

Dessa villkor gäller mellan dig, användaren av denna webbplats (inklusive eventuella underdomäner, såvida de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor), och  Fazup,  ägaren och operatören av denna webbplats. Läs dessa villkor noggrant, eftersom de påverkar dina juridiska rättigheter. Ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa villkor anses inträffa vid din första användning av webbplatsen. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

I dessa villkor avser Användare eller Användare en tredje part som har åtkomst till webbplatsen och inte heller (i) är anställd av  Fazup  och agerar i kursen av sin anställning eller (ii) engagerad som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till  Fazup  och åtkomst till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster.

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Genom att använda webbplatsen och godkänna dessa villkor, representerar och garanterar du att du är minst 18 år gammal.

Immateriell egendom och acceptabel användning

 1. Allt innehåll som ingår på webbplatsen, såvida det inte laddas upp av användare, tillhör Fazup,  våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. I dessa villkor avser innehåll all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datakompilationer, sidlayout, underliggande kod och programvara och all annan form av information som kan lagras i en dator som visas på eller utgör en del av på denna webbplats, inklusive sådant innehåll som laddats upp av användare. Genom att fortsätta använda webbplatsen erkänner du att sådant innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter. Ingenting på den här webbplatsen ska tolkas som att det ger, underförstått, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke, logotyp eller tjänstemärke som visas på webbplatsen utan ägarens skriftliga tillstånd i förväg
 2. Du får, endast för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, göra följande:
  1. hämta, visa och visa innehållet på en datorskärm
 3. Du får inte på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera, distribuera eller använda något innehåll för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från 

Förbjuden användning

 1. Du får inte använda webbplatsen för något av följande syften:
  1. på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller stör någon annan persons användning eller åtnjutande av webbplatsen;
  2. på något sätt som är skadligt, olagligt, olagligt, kränkande, trakasserande, hotande eller på annat sätt stötande eller strider mot någon tillämplig lag, förordning, statlig ordning;
  3. framställa, överföra eller lagra elektroniska kopior av innehåll som skyddas av upphovsrätt utan tillstånd från ägaren.

Länkar till andra webbplatser

 1. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om det inte uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av Fazup  eller av våra dotterbolag.
 2. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger oss ansvar för alla former av förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av dem.
 3. Inkluderandet av en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inte något stöd för webbplatserna själva eller av dem som har kontroll över dem.

Sekretesspolicy och policy för cookies

 1. Användning av webbplatsen styrs också av vår integritetspolicy och vår cookiepolicy, som är införlivad i dessa villkor genom denna referens.För att se sekretesspolicyn och cookiepolicyn, klicka på följande: https://fazupuk/pages/privacy-policy och https://fazup.uk/ pages/gdpr-compliance

Webbplatsens tillgänglighet och ansvarsfriskrivningar

 1. Alla onlinefaciliteter, verktyg, tjänster eller information som Fazup  gör tillgänglig via webbplatsen (Tjänsten) tillhandahålls "i befintligt skick" och på basis av "som tillgänglig". Vi ger ingen garanti för att Tjänsten kommer att vara fri från defekter och/eller fel. I den maximala omfattning som lagen tillåter ger vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst ändamål, informationens korrekthet, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet. Fazup  har ingen skyldighet att uppdatera information på webbplatsen.
 2. Medan Fazup  använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod, ger vi inga garantier eller garantier i det avseendet och alla användare tar ansvar för sin egen säkerhet, det om deras personliga uppgifter och deras datorer.
 3. Fazup  tar inget ansvar för eventuella avbrott eller otillgänglighet på webbplatsen.
 4. Fazup  förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avbryta någon del (eller hela) webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, alla tillgängliga produkter och/eller tjänster. Dessa villkor ska fortsätta att gälla för alla modifierade versioner av webbplatsen om det inte uttryckligen anges annat.

Ansvarsbegränsning

 1. Inget i dessa villkor kommer att: (a) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår eller din försumlighet, i tillämpliga fall; (b) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; eller (c) begränsa eller utesluta något av vårt eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
 2. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på förluster som uppstår till följd av händelser utanför vår rimliga kontroll.
 3. I den maximala omfattning som lagen tillåter tar Fazup   inget ansvar för något av följande:
  1. alla affärsförluster, såsom förlust av vinst, inkomst, intäkter, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, goodwill eller kommersiella möjligheter;
  2. förlust eller korruption av data, databas eller programvara;
  3. någon speciell, indirekt eller följdförlust eller skada.

Allmänt

 1. Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person. Vi kan komma att överföra våra rättigheter under dessa villkor där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 2. Dessa villkor kan varieras av oss från tid till annan. Sådana reviderade villkor kommer att gälla för webbplatsen från publiceringsdatumet. Användare bör kontrollera villkoren regelbundet för att säkerställa att de känner till den då aktuella versionen.
 3. Dessa villkor   tillsammans med integritetspolicyn och cookiepolicyn  innehåller hela avtalet mellan parterna avseende dess ämne och ersätter alla tidigare diskussioner, arrangemang eller avtal som kan ha ägt rum i relation till villkoren.
 4. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ska inte gälla för dessa villkor och ingen tredje part kommer att ha någon rätt att genomdriva eller förlita sig på någon bestämmelse i dessa villkor.
 5. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i dessa villkor (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse eller delbestämmelse, i den utsträckning som krävs , anses vara raderad, och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor kommer inte att påverkas
 6. Om inte annat överenskommits kommer ingen försening, handling eller underlåtenhet från en parts sida att utöva någon rättighet eller gottgörelse anses vara ett avstående från denna eller någon annan rättighet eller gottgörelse.
 7. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales och alla tvister som uppstår under avtalet (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska vara föremål för den engelskas exklusiva jurisdiktion och walesiska

 Fazup  detaljer

 1. Fazup är ett företag som är registrerat i  med registreringsnummer CHE-244.167.758 vars registrerade adress är Rue des Moulins 13, 2800 Delémont, Schweiz,  och det driver webbplatsen fazup. Storbritannien. Det registrerade momsregistreringsnumret är GB381031822.

Du kan kontakta Fazup via e-post på support@fazup.uk

Webbplatsutgivare: Fazup Sàrl Rue des Moulins 133, 2800 Delémont, Schweiz

Hosting: Shopify : 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Kanada

Attribution

 1. Dessa villkor skapades med ett dokument från Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).
.