FAZUP EU

Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkor för erbjudandet "1 patch offered" :

Varje beställning får ytterligare 1 gratis Fazup patch.

Leveranstider kan variera beroende på de nuvarande begränsningarna relaterade till Covid19-pandemin. La Poste garanterar inte längre de vanliga leveranstiderna.

Erbjudandet gäller från 26/05/2020 till 15/06/2020, med förbehåll för tillgängliga lager och kan komma att förnyas.

ARTIKEL 1 - Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller, utan begränsning eller förbehåll för hela försäljningen som genomförs av PatchFazup ("säljaren") nära konsumenter och icke-professionella köpare ("kunderna eller kunden"), som önskar förvärva de produkter som föreslås i samband med försäljningen av säljaren ("produkterna") på PatchFazups webbplats. De specificerar särskilt villkoren för beställning, betalning, leverans och hantering av eventuella returer av de produkter som beställts av kunderna.Produkterna som erbjuds med försäljning på webbplatsen PatchFazup är följande:

BESKRIVNING AV PRODUKTERNA
Produkternas huvudsakliga egenskaper och i synnerhet specifikationerna, illustrationerna och anvisningarna om produkternas dimensioner eller kapacitet presenteras på PatchFazups webbplats.

Kunden är skyldig att ta del av det innan någon beställning görs.

Valet och köpet av en produkt är ensam på kundens ansvar.

De fotografier och grafik som presenteras på PatchFazup-webbplatsen är inte avtalsenliga och kan inte ta ansvar för säljaren.

Kunden är skyldig att hänvisa till beskrivningen av varje produkt för att känna till dess egenskaper och väsentliga egenskaper.

Erbjudandena för produkter förstås inom gränsen för tillgängliga lager, som specificeras vid tidpunkten för beställningen.

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller med undantag för alla andra villkor, särskilt de som gäller försäljning i butik eller via andra distributions- och marknadsföringskanaler.

Dessa försäljningsvillkor är tillgängliga när som helst på PatchFazup-webbplatsen och kommer vid behov att ha företräde på alla andra versioner eller andra motstridiga dokument.

Kunden förklarar sig ha läst dessa försäljningsvillkor och att ha accepterat dem av kryssa av rutan som tillhandahålls för detta ändamål före implementeringen av onlinebeställningsproceduren samt de allmänna villkoren för användning av PatchFazup-webbplatsen.

Eftersom dessa allmänna försäljningsvillkor kan bli föremål för efterföljande ändringar, version som är tillämplig på kundens köp är den som gäller på webbplatsen det datum då beställningen görs.

Om inte annat bevisas utgör data som registrerats i säljarens datorsystem ett bevis på all transaktion s avslutat med kunden.

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har kunden rätt att när som helst få tillgång till, korrigera och motsätta sig alla sina personuppgifter skriftligen, per post och genom att bevisa sin identitet genom att klicka här.

Kundens validering av beställningen utgör ett godkännande utan begränsning eller förbehåll av dessa Allmänna försäljningsvillkor.

Kunden bekräftar att han har de erforderliga kapacitet att ingå avtal och förvärva de produkter som erbjuds på PatchFazup-webbplatsen.

Produkterna som presenteras på webbplatsen PatchFazup erbjuds till försäljning för följande territorier: Frankrike, Belgien, Luxemburg, Kanada, Schweiz och resten av världen.

Vid beställning mot ett annat land än storstadsområdet Frankrike, är kunden importören av den eller de berörda produkterna.

För alla produkter som skickas utanför Europeiska unionen och franska utomeuropeiska departement och territorier kommer priset automatiskt att beräknas exklusive moms på fakturan.

Tullavgifter eller andra lokala skatter eller importtullar eller statliga skatter kan betalas. De ska bäras och är enbart kundens ansvar.

Ändringarna av dessa allmänna försäljningsvillkor kan motsättas. till användarna av PatchFazup-webbplatsen från och med deras inställning online och kan inte tillämpas på de transaktioner som genomförts tidigare.

ARTIKEL 2 - Order

Det är upp till kunden att välja på PatchFazup-webbplatsen de produkter som han vill beställa, enligt följande metoder:

Beskrivning av processen för att lägga och validera beställningen, bekräftelse av nämnda beställning och betalning.

Kontraktsinformationen presenteras på franska språket och är föremål för en bekräftelse senast vid tidpunkten för valideringen av beställningen av Kunden.

Produkterbjudanden är giltiga så länge de är synliga på sajten, inom gränsen för tillgängliga lager.

Försäljningen ska inte anses vara slutgiltig förrän co nbekräftelse på godkännande av beställningen har skickats till Kunden av Säljaren via e-post och hela priset har mottagits av Säljaren.

För beställningar som görs uteslutande på Internet, registrering av en beställning på Säljarens sajt genomförs när Kunden accepterar föreliggande Allmänna Försäljningsvillkor genom att kryssa i rutan för detta ändamål och validerar sin beställning.

Kunden har möjlighet att kontrollera detaljerna i sin beställning, dess totala pris och att korrigera eventuella fel innan du bekräftar dess godkännande (artikel 1127-2 i civillagen). Denna validering förutsätter godkännande av hela föreliggande allmänna försäljningsvillkor och utgör bevis på köpekontraktet.

Det är därför upp till kunden att kontrollera beställningens riktighet och att omedelbart rapportera något fel.

Varje beställning som görs på PatchFazup-webbplatsen utgör bildandet av ett avtal som ingås på distans mellan kunden och säljaren.

Säljaren förbehåller sig rätten att annullera eller vägra beställningar från en kund med vilken det skulle uppstå en tvist angående betalningen av en tidigare beställning.

Kunden kommer att kunna följa utvecklingen av sin beställning på PatchFazup-webbplatsen.

Säljaren har inte uppdraget att sälja produkterna på PatchFazup-webbplatsen till proffs, utan endast till konsumenter eller icke-professionella, för deras personliga behov.

Säljaren förbehåller sig således rätten att neka beställningar av samma produkt i viktiga kvantiteter och som omfattar mer än 9 identiska artiklar.

Eventuella ändringar av beställningen av kunden får endast tas i beaktande konto av Säljaren inom gränserna för dess möjligheter och på villkor att Kunden meddelar Säljaren per e-post minst 2 dagar före det datum som planerats för leverans av beställningen.

I händelse av att dessa ändringar inte kan accepteras av Säljaren, ska de belopp som betalats av Kunden returneras till Säljaren inom en period av högst 30 dagar från meddelandet om omöjligheten att acceptera de ändringar som Kunden begärt (såvida inte Kunden föredrar att få en kreditnota) .

I händelse av annullering av beställningen av Kunden efter dess godkännande av Säljaren mindre än 14 dagar före det datum som planerats för leverans av de beställda Produkterna, av vilken anledning som helst förutom för utövandet av ångerrätten eller force majeure, depositionen som betalats med beställningen, enligt definitionen i artikeln "Betalningsvillkor" i dessa allmänna försäljningsvillkor, ska automatiskt förvärvas av säljaren och får inte ge upphov till någon som helst återbetalning .

I händelse av annullering av beställningen av kunden efter att säljaren har godkänt den mindre än 14 dagar före det datum som planerats för leverans av de beställda produkterna, av någon annan anledning än utövandet av ångerrätt eller force majeure ska ett belopp motsvarande 50 % av det totala köpbeloppet förvärvas av Säljaren och faktureras Kunden som skadestånd och ränta, som ersättning för den skada som sålunda lidit

ARTIKEL 3 - Priser

Produkterna tillhandahålls till de aktuella priserna som visas på PatchFazup-webbplatsen vid tidpunkten för registreringen av beställningen av säljaren. Priserna är uttryckta i euro, exklusive moms och inklusive alla skatter.

Priserna tar hänsyn till eventuella sänkningar som skulle beviljas av säljaren på PatchFazup-webbplatsen.

Dessa priser är fasta och ej reviderbara under deras giltighetstid, enligt vad som anges på PatchFazup-webbplatsen, förbehåller sig Säljaren rätten att, utanför denna giltighetstid, ändra priserna när som helst. De inkluderar inte utgifter för behandling, vidarebefordran, transport och leverans, som faktureras i tillägg, under de villkor som anges på PatchFazup-webbplatsen och beräknas före beställningen.

Betalningen som begärs från Kunden motsvarar det totala beloppet för köpet, inklusive dessa utgifter.

Möjliga specifika beställningar från kunden kan tänkas. Vid behov kommer de att bli föremål för en uppskattning i förväg som godkänns av denna. Uppskattningar som upprättats av Säljaren är giltiga under en period av 1 månad från deras etableringsdatum.

Beställningen enligt uppskattning anses accepterad först efter betalning av en deposition på 100 % av beställningsbeloppet.En faktura utfärdas av säljaren och lämnas till Kunden vid mottagande av betalning.

ARTIKEL 4 - Betalningsvillkor

Priset ska betalas kontant, i sin helhet den dag beställningen görs av Kunden, med hjälp av säker betalning, enligt följande villkor:

med kreditkort: Visa, MasterCard, American Express, andra kreditkort
via telefon
med Paypal


Betalningsdata utbyts i krypterat läge tack vare SSL-protokollet.

ARTIKEL 5 - Leveranser

Produkterna som beställts av kunden kommer att levereras i storstadsområdet Frankrike (och i följande länder: Europa och resten av världen inom en leveranstid som anges på produktbladet till vilken tidpunkten för behandling och routing läggs till den adress som kunden angav vid tidpunkten för sin beställning på PatchFazup w ebsite.

Leverans är överföringen av fysisk besittning eller kontroll av Produkten till Kunden.

Förutom i speciella fall eller i otillgänglighet av en eller flera Produkter, kommer de beställda Produkterna att levereras i en enda leverans .

Säljaren åtar sig att göra sitt bästa för att leverera de produkter som beställts av kunden inom de tidsfrister som anges ovan.

Dessa tidsfrister meddelas dock endast i informationssyfte.

Om de beställda produkterna inte har levererats inom 30 dagar efter det indikativa leveransdatumet, av någon annan anledning än force majeure eller kundens fel, kan försäljningen avbrytas på kundens skriftliga begäran under de villkor som anges i artiklarna L 216-2 L 216-3 L241-4 i den franska konsumentlagstiftningen.

De belopp som kunden betalat kommer sedan att återbetalas till honom senast inom fjorton dagar efter datumet för uppsägning av avtalet, till uteslutande av ersättning eller avdrag.

Please se anmärkning:

I enlighet med förordningen av den 14 mars 2016 avseende den lagstiftande delen av konsumentlagen, när säljaren kommer att ta hand om leveransen av de sålda varorna, risken för förlust eller försämring av varor kommer att överföras till konsumenten först när denne tar dem fysiskt i besittning (C. consom. konst. L 216-4).Enligt de nuvarande reglerna för sedvanerätt reser varor på risk och fara för sin ägare, som vanligtvis är kunden (C civ. arts. 1196, 1344-2 och 1624; C. com. art. L 132-7) . När det gäller distansavtal hade Cour de cassation redan slagit fast att den säljare som har anförtrott leveransen av en vara till en transportör är ensam ansvarig gentemot kunden när varan har förlorats under transporten (Cass. 1e civ. 2008-11-13 nr 07-14.856: RJDA 10/09 nr 838). Lösningen gäller nu för all försäljning som slutförs av en konsument. Uppskjutningen av risköverföringen till leveransdatum är dock med förbehåll för ett undantag: risken kommer att överföras till konsumenten när varorna överlämnas till transportören när transportören har anförtrotts transporten av konsumenten och valet har inte föreslagits av yrkesutövaren (Art. L 216-5).

Leveranser görs av en oberoende transportör, till den adress som Kunden angett vid beställningstillfället och till vilken transportören lätt kan komma åt.

När Kunden själv har valt en transportör efter eget val, ska leverans anses ha skett så snart de av Säljaren beställda Produkterna har överlämnats till transportören, en gång den har överlämnat de sålda Produkterna till transportören, som har accepterat dem utan förbehåll.

Kunden erkänner därför att det är transportörens ansvar att utföra leveransen och har inga garantianspråk mot Säljaren i händelse av utebliven leverans av g gods som transporteras.

I händelse av en särskild begäran från Kunden angående förpacknings- eller transportvillkoren för de beställda produkterna, vederbörligen godkänd skriftligen av Säljaren, kommer de relaterade kostnaderna att bli föremål för en specifik tilläggsfaktura, baserat på en uppskattning som tidigare skriftligen godkänts av Kunden.

Kunden är skyldig att kontrollera de levererade produkternas skick.

Kunden har en period på 30 dagar från leverans att uttrycka sig senast e-posta eventuella reservationer eller anspråk på bristande överensstämmelse eller uppenbart defekt i de levererade produkterna (t.ex. skadad förpackning redan öppnad ...), med alla relevanta bevis (särskilt bilder).

Efter denna tidsfrist och i avsaknad av att ha uppfyllt dessa formaliteter, ska produkterna anses vara i överensstämmelse och fria från några uppenbara defekter och inget klagomål kan giltigt accepteras av Säljaren.

Säljaren ska ersätta eller ersätta, så snart som möjligt och på egen bekostnad, de levererade Produkterna vars bristande överensstämmelse eller uppenbar eller dolda defekter har vederbörligen bevisats av kunden, under de villkor som anges i artiklarna L 217-4 och följande. i den franska konsumentlagstiftningen och de som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor (se särskilt garantier).

ARTIKEL 6 - Äganderättsöverlåtelse - Överföring av risker

Överföring av ägande av Säljarens Produkter till Kunden ska endast ske efter full betalning av priset av Kunden, oavsett datum för leverans av nämnda Produkter.

Oavsett datum för överlåtelsen av äganderätten till Produkterna. , ska överföringen av riskerna för förlust och försämring hänförliga till detta endast ske när Kunden fysiskt tar Produkterna i besittning. Produkterna reser därför på Säljarens risk och risk.

ARTIKEL 7 - Ångerrätt

I enlighet med gällande lagbestämmelser har Kunden en frist på fjorton dagar från mottagandet av Produkten kan utöva sin ångerrätt från Säljaren, utan att behöva motivera sina skäl eller betala någon påföljd, i syfte att byta eller återbetala, förutsatt att Produkterna returneras i sin originalförpackning och i perfekt skick inom 30 dagar efter att ha meddelats till Säljare av Kundens beslut att frånträda avtalet.

Returer ska göras i originalskick och komplett (förpackning, tillbehör, instruktioner etc.).) så att de kan återföras på marknaden i nytt skick, åtföljda av inköpsfakturan

Skadade, smutsade eller ofullständiga produkter accepteras inte.

Ångerrätten kan utövas online , med hjälp av återkallelseformuläret som finns tillgängligt på PatchFazup-webbplatsen, i vilket fall en bekräftelse på mottagande på en varaktig support omedelbart kommer att kommuniceras till kunden av säljaren, eller någon annan förklaring, utan tvetydighet, som uttrycker viljan att dra tillbaka.
Vid utövande av ångerrätten inom ovannämnda tidsfrist, återbetalas endast priset för den/de köpta produkten och leveranskostnaderna; utgifterna för retur kvarstår på kundens bekostnad.

Bytet (beroende på tillgänglighet) eller återbetalning kommer att göras inom 10 dagar efter mottagandet av säljaren av de produkter som returneras av kunden under de angivna villkoren i denna artikel.

ARTIKEL 8 - Säljarens ansvar - Garanti

Produkterna som säljs på webbplatsen PatchFazup är i överensstämmelse med gällande bestämmelser i Frankrike och har prestanda som är kompatibla med icke- professionell användning.

Produkterna som tillhandahålls av säljaren tjänar rätt och utan ytterligare betalning, oberoende av rätten till återkallelse, i enlighet med lagbestämmelserna:

den juridiska garantin för överensstämmelse, för Produkter som uppenbarligen är defekta, skadade eller skadade eller inte överensstämmer med beställningen,

den lagliga garantin mot dolda defekter till följd av att ett material-, design- eller tillverkningsfel påverkar de levererade produkterna och gör dem olämpliga för användning,

unde r villkoren och enligt de villkor som hänvisas till i rutan nedan och definieras i bilagan till dessa allmänna försäljningsvillkor (överensstämmelsegaranti/garanti för dolda defekter).

Det påminns om att inom inom ramen för den lagliga garantin för överensstämmelse, Kunden:

- har en period på två år från leveransen av varorna på sig att agera mot Säljaren;

- kan välja mellan reparation eller utbyte av den beställda produkten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L 217-9 i den franska konsumentlagstiftningen;

- är befriad från att behöva tillhandahålla bevis för att produkten inte har överensstämmelse under sex månader efter leverans av produkten. Denna period förlängs till 24 månader från och med den 18 mars 2016, förutom begagnade varor.Kunden kan besluta att genomföra garantin mot dolda defekter hos Produkten i enlighet med artikel 1641 i civillagen; i detta fall kan Kunden välja mellan att häva försäljningen eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med 1644 i civillagen.För att hävda sina rättigheter, Kunden måste skriftligen informera Säljaren om produktens bristande överensstämmelse inom en period av högst 30 dagar från leverans av produkterna eller förekomsten av dolda defekter inom ovan nämnda perioder och returnera eller ta tillbaka den defekta Produkter i det skick där de togs emot med alla delar (tillbehör, förpackningar, instruktioner etc.).

Säljaren ska ersätta, byta ut eller reparera Produkter eller delar under garanti som anses vara icke- överensstämmer eller är defekt.

Fraktkostnader ersätts på basis av det fakturerade priset och returfraktkostnaderna ersätts mot uppvisande av styrkande handlingar.

Ersättningar för produkter som anses vara icke- överensstämmelse eller defekt kommer att göras så snart som möjligt och senast 15 dagar efter att Säljaren upptäckt avvikelsen eller latent defekt.

Återbetalning ska göras genom kreditering av Kundens bankkonto.

Säljaren är inte ansvarig i följande fall:

underlåtenhet att följa lagstiftningen i det land där produkterna levereras, vilket det är upp till Kunden att kontrollera,
vid missbruk, användning i yrkesmässigt syfte, vårdslöshet eller bristande underhåll från Kundens sida, såsom vid normalt slitage av Produkten, olycka eller force majeure
Säljarens garanti är , i vilket fall som helst, begränsat till ersättning eller återbetalning av produkter som inte överensstämmer med eller påverkas av ett defekt.

Produkterna som köps på PatchFazup-webbplatsen kan gynnas, förutom de juridiska garantierna för överensstämmelse och latent defekter i en betalande kontraktsgaranti som anges i beskrivningen av varje berörd produkt, i enlighet med villkoren och tarifferna i bilagan till dessa allmänna försäljningsvillkor (bilaga II garantiavtal).

De avtalsenliga garantierna täcker "Uppräkning av kontraktuella wa rgarantier" med undantag för "Uppräkning av situationer som inte täcks av de avtalsenliga garantierna".

I tillämpliga fall omfattas den köpta produkten även av tillverkarens kommersiella garanti (se villkoren för tillverkarens garanti som kan tillhandahållas i förpackningen av nämnda produkt).

ARTIKEL 9 - Databehandling och friheter

Med tillämpning av lagen 78-17 av den 6 januari 1978 erinras om att de personuppgifter som begärs från kunden är nödvändiga för behandlingen av hans beställning och upprättandet av fakturor, i synnerhet.

Dessa uppgifter kan kommuniceras till alla partners till säljaren som ansvarar för utförande, bearbetning, hantering och betalning av beställningar.

Behandlingen av informationen som kommuniceras via PatchFazup-webbplatsen var föremål för en deklaration till CNIL.

Kunden har, i enlighet med gällande nationella och europeiska bestämmelser, en permanent rätt till åtkomst, modifi rättelse, rättelse och invändning angående informationen om honom.

Denna rättighet kan utövas under de villkor och enligt de metoder som definieras på PatchFazup-webbplatsen.

ARTIKEL 10 - Immateriella rättigheter

Innehållet på PatchFazup-webbplatsen är säljarens och dess partners egendom och skyddas av franska och internationella lagar som rör immateriella rättigheter.

All hel eller partiell reproduktion av detta innehåll är strängt förbjudet och kommer sannolikt att utgöra ett brott av förfalskning.Dessutom förblir säljaren ägare till alla intellektuella äganderätt till fotografier, presentationer, studier, ritningar, modeller, prototyper etc. som görs (även på kundens begäran) i syfte att tillhandahålla tjänsterna till kunden.Kunden ska därför avstå från all reproduktion eller användning av nämnda studier, ritningar, modeller, modeller och prototyper etc. utan Säljarens uttryckliga, skriftliga tillstånd, vilket kan bli föremål för en ekonomisk övervägande.

ARTIKEL 11 - Framsyn

Parterna har kommit överens, inom ramen för bestämmelserna i artikel 1195 i civillagen, att en förändring av de finansiella, ekonomiska eller materiella omständigheterna kring ingåendet av en transaktion för försäljning av Säljarens produkter som omfattas av dessa Allmänna Villkor o f Försäljning och resulterande i en prishöjning på 30 % ska helt och hållet övertas av Kunden även om sådana risker skulle göra fullgörandet av dess förpliktelser överdrivet betungande för Kunden, alla andra risker övertas av den andra Parten.

Men om förändringen av omständigheterna som var oförutsägbara vid tidpunkten för avtalets ingående är definitiv eller varar i mer än 3 månader, kommer detta avtal att helt enkelt lösas enligt villkoren som definieras i artikeln "Resolution för oförutsebarhet" .

ARTIKEL 12 - Tvångsexekution in natura

I händelse av att endera parten inte fullgör sina skyldigheter, ska den försumliga parten ha rätt att begära tvångsfullgörandet in natura av sina förpliktelser häri Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1221 i civillagen kan borgenären av förpliktelsen fullfölja sådan tvångsuppfyllelse efter att ett enkelt formellt meddelande, adresserat till gäldenären av förpliktelsen genom rekommenderat brev med mottagningsbevis, har förblivit misslyckat, oavsett omständigheterna och även om det finns en uppenbar disproportion mellan kostnaden för gäldenären och dess intresse för borgenären.

Det erinras om att i händelse av underlåtenhet från någon av parterna att fullgöra sina skyldigheter, den part som är offer för felet kan, i enlighet med bestämmelserna i artikel 1222 i civillagen, 10 dagar efter det att ett formellt meddelande att utföra som har förblivit misslyckat skickats, ha skyldighet att självfallet utförs av en tredje part, på den försumliga partens bekostnad, förutsatt att kostnaden är rimlig och i enlighet med marknadspraxis, utan behov av rättsligt tillstånd, under förutsättning att den försumliga parten också kan begära att domstol att den försumliga parten förskotterar de belopp som är nödvändiga för sådan verkställighet.

ARTIKEL 13 - Undantag för underlåtenhet

Det erinras om att i enlighet med artikel 1219 i civillagen kan varje part vägra att fullgöra sin förpliktelse, även om den är förfallen, om den andra parten inte fullgör sin skyldighet och om denna bristande fullgörelse är tillräckligt allvarlig, det vill säga sannolikt kan ifrågasätta avtalets fortsättning eller i grunden störa dess förpliktelse. ekonomisk jämvikt. Uppskov med fullgörandet ska träda i kraft omedelbart efter det att den försumliga parten har mottagit det försumliga meddelande som skickats till den för detta ändamål av den part som lider av försummelsen som anger avsikten att tillämpa invändningen om bristande fullgörande så länge den försumliga parten inte har gjort det. avhjälpt den noterade försummelsen, delgiven med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller på något annat varaktigt skriftligt medium som tillåter bevis på avsändning.

Denna invändning om bristande fullgörande kan också användas som en förebyggande åtgärd, i enlighet med bestämmelserna i artikel 1220 i civillagen, om det står klart att en av parterna inte kommer att fullgöra sina skyldigheter på förfallodagen och att konsekvenserna av ett sådant underlåtenhet att fullgöra är tillräckligt allvarliga för den part som är offer för försummelsen.

Detta alternativ används på risk och fara för den part som tar initiativet.

Upphävande av prestation träder i kraft omedelbart efter mottagandet av den part som antas vara i utebliven underrättelse om avsikten att tillämpa invändningen om förebyggande bristande fullgörelse tills den part som antas vara i försummelse har fullgjort den skyldighet beträffande vilken en framtida försummelse är uppenbar, delgiven genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller på något annat hållbart skriftligt medium som kan ge bevis på avsändning.

Om hindret är definitivt eller fortsätter efter 30 dagar, ska detta avtal helt enkelt lösas i enlighet med de villkor och villkor som anges i artikeln Resolution for underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter.

ARTIKEL 14 - Force majeure

Parterna kan inte hållas ansvariga om underlåtenhet att fullgöra eller försena fullgörandet av någon av sina skyldigheter, som som beskrivs här, är resultatet av ett fall av force majeure, enligt definitionen i artikel 1218 i civillagen.

Den part som observerar händelsen ska omedelbart informera den andra parten om sin oförmåga att utföra och motivera sin oförmåga att utföra till det senare. Upphävandet av förpliktelserna kan inte i något fall vara en orsak till ansvar för underlåtenhet att fullgöra skyldigheten i fråga, inte heller föranleda betalning av skadestånd eller förseningsavgifter.

Fullgörandet av förpliktelsen avbryts under force majeures varaktighet om det är tillfälligt och inte överstiger en period av 30 dagar

Följaktligen, så snart orsaken till avstängningen av deras ömsesidiga förpliktelser försvinner, ska parterna göra allt för att återuppta normala fullgörande av sina avtalsförpliktelser så snart som möjligt. För detta ändamål ska den förhindrade parten underrätta den andra parten om återupptagandet av sin skyldighet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller någon utomrättslig handling. Om hindret är definitivt eller överstiger en period på 30 dagar, kommer det aktuella avtalet att helt enkelt lösas enligt villkoren som definieras i artikeln "Lösning för force majeure".

Under denna avstängning är parterna överens om att kostnaderna som orsakas av situationen kommer att bäras av den förhindrade parten.

ARTIKEL 15 - Lösning av kontraktet

15-1- Beslut om beredskap

Återkallelse för omöjlighet fullgörande av en förpliktelse som har blivit alltför betungande får, trots klausulen Återkallelse för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt nedan, endast ske 10 dagar efter avsändandet av ett formellt meddelande som förklarar avsikten att tillämpa denna klausul meddelad av rekommenderat brev med mottagningsbevis eller någon utomrättslig handling.

15-2 - Beslut för underlåtenhet att fullgöra en tillräckligt allvarlig förpliktelse

Den Part som är offer för försummelsen kan, trots klausul Upplösning för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt nedan, i händelse av tillräckligt allvarligt underlåtenhet att uppfylla någon av de skyldigheter som åligger den andra parten, meddela den försumliga parten genom rekommenderat brev med mottagningsbevis om den felaktiga lösningen i detta avtal, 10 dagar efter det att ett formellt meddelande att utföra som har förblivit misslyckat skickats, med tillämpning av bestämmelserna i artikel 1224 i civillagen.

15-3 - Lösning för force majeure
Det är uttryckligen överenskommet att parterna kan säga upp detta avtal enligt lag, utan förvarning eller formalitet.

15-4 - Återkallelse för brott mot en parts skyldigheter

I händelse av bristande efterlevnad av endera parten av följande skyldigheter:

Utbliven betalning på förfallodagen för de tjänster som beställts av kunden".

som hänvisas till i artiklarna i detta avtal, detta avtal kan sägas upp efter den skadelidandes val.

Det är det uttryckligen förstått att en sådan uppsägning på grund av underlåtenhet från en parts sida att uppfylla sina skyldigheter ska ske enligt lag, det formella meddelandet som följer av det enda faktum att skyldigheten inte fullgörs, utan kallelse eller verkställande av formaliteter.

15-5 - Bestämmelser som är gemensamma för fall av hävning

Det är uttryckligen överenskommit mellan parterna att gäldenären för en skyldighet att betala enligt villkoren i detta avtal ska giltigt ställas i försumlighet av blotta kravet av skyldigheten, i enlighet med bestämmelserna i artikel 1344 i civillagen.

Eftersom de tjänster som utbyts mellan parterna från ingåendet av avtalet till dess att det upphör endast kan vara användbara om de utförs fullt ut, ska återbetalas till fullo.

ARTIKEL 16 - Tillämplig lag - Språk

Varning: Avtalet som ingås mellan en konsument och en yrkesutövare kan omfattas av lagen i en medlemsstat utanför Europeiska unionen, men detta val får nej t beröva konsumenten det skydd som ges av de tvingande reglerna i gemenskapsrätten som införlivats med nationell rätt när detta avtal har en nära koppling till en medlemsstats territorium.

Förordningen av den 14 mars 2016 nr 2016 -301 som avser den lagstiftande delen av konsumentlagstiftningen inrättar en identisk presumtion om ett nära samband mellan avtalet och en medlemsstat i följande fall, särskilt (art.L231-1), denna lista är inte uttömmande:

avtalet ingicks i den medlemsstat där konsumenten har hemvist; yrkesutövaren riktar sin verksamhet mot territoriet i den medlemsstat där konsumenten är bosatt, förutsatt att avtalet faller inom ramen för denna verksamhet. avtalet har föregåtts i den medlemsstaten av ett särskilt erbjudande eller av reklam och de handlingar som konsumenten utfört som är nödvändiga för ingåendet av avtalet. avtalet har ingåtts i en medlemsstat dit konsumenten har rest till följd av ett erbjudande om resa eller vistelse som direkt eller indirekt gjorts av säljaren för att förmå denne att ingå det avtalet Det faktum att en näringsidkare har vänt sin verksamhet till en medlem staten gör det också möjligt att avgöra vilken nationell domstol som är behörig att pröva en tvist inom gemenskapen som rör ett avtal som ingåtts av en konsument (förordning 44/2001 av 2000-12-22, art. 15, § 1-c). För tillämpningen av denna text har det ansetts att näringsidkarens blotta användning av en webbplats inte är tillräcklig för att anse att han riktar sin verksamhet mot den medlemsstat där konsumenten som gör ett köp via denna webbplats (CJEU 7- 12-2010 aff. 585/08 och 144/09: RJDA 2/11 nr 205). Andra ledtrådar är nödvändiga, till exempel utarbetandet av webbplatsen på ett annat språk än näringsidkarens.

De nuvarande allmänna försäljningsvillkoren och den verksamhet som härrör från dem är reglerade och underkastade fransk lag.

Dessa allmänna försäljningsvillkor är skrivna på franska. I händelse av att de översätts till ett eller flera främmande språk, ska endast den franska texten anses giltig i händelse av en tvist.

ARTIKEL 17 - Tvister

Alla rättstvister som de köp- och försäljningstransaktioner som genomförts med tillämpning av föreliggande allmänna försäljningsvillkor skulle kunna ge plats, så mycket av deras giltighet, deras tolkning, deras utförande, deras hävning, deras konsekvenser och deras konsekvenser och som inte kunde lösas mellan säljaren och kunden kommer att underkastas behörig jurisdiktion i enlighet med villkoren i sedvanerätten.

Kunden informeras om att han i vilket fall som helst kan använda sig av konventionell medling, särskilt med kommissionen för medling av konsumtion (C. consom. art. L 612-1) eller med de befintliga sektoriella medlingsorganen, och vars referenser finns på webbplatsen "PatchFazup" eller med något alternativt sätt att lösa tvister (konf. ciliation, till exempel) i händelse av tvist.

ARTIKEL 18 - Pre-kontraktuell information - Godkännande av kunden

Det faktum för en fysisk person (eller juridisk person), att beställa på "PatchFazup"-webbplatsen förutsätter vidhäftning och fullständigt godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor och skyldighet att betala för de beställda produkterna, vilket uttryckligen erkänns av kunden, som i synnerhet avsäger sig att dra nytta av alla motstridiga dokument , vilket skulle vara omöjligt att verkställa gentemot säljaren.

BILAGA I - Bestämmelser om juridiska garantier

Artikel L217-4 i konsumentlagen:

Säljaren är skyldig att leverera varor i överensstämmelse med avtalet och ansvarar för eventuella brister i överensstämmelse som existerar vid leveranstillfället. Den ansvarar även för brister i överensstämmelse som uppstår på grund av förpackning, monteringsanvisningar eller installation när detta har ålagts det enligt avtalet eller har utförts på dess ansvar.

Artikel L217-5 i konsumentlagen:

Vara lämplig för den användning som vanligtvis förväntas av en liknande vara och, i förekommande fall: överensstämma med beskrivningen som ges av säljaren och ha de egenskaper som säljaren har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell presentera de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller dennes representant, särskilt i reklam eller märkning

Eller presentera de egenskaper som definieras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller vara lämpliga för någon speciell användning som eftersträvas av köparen, förmedlad till säljaren och accepterad av denne.
Artikel L217-12 i Konsumentkod :

Åtgärden till följd av bristande överensstämmelse preskriberas efter två år från leveransen av varorna.

Artikel L217-16 i konsumentkoden :

När köparen frågar säljaren, under loppet av den kommersiella garantin som beviljades till honom vid tidpunkten för förvärvet eller reparationen av en lös vara, för en restaurering som omfattas av garantin, läggs varje immobiliseringsperiod på minst sju dagar till garantins varaktighet som återstod att löpa. Denna period börjar från dagen för köparens begäran om intervention eller från den dag då varorna görs tillgängliga för reparation, om denna tillgänglighet är efter begäran om intervention.

Artikel 1641 i civillagen :
Säljaren är bunden av garantin på grund av de dolda defekter hos den sålda saken som gör den olämplig för den användning för vilken den är avsedd, eller som minskar denna användning så mycket att köparen inte skulle ha förvärvat den, eller skulle bara ha betalat ett lägre pris för det, om han hade känt till dem.

Artikel 1648 punkt 1 i civillagen :

Talan till följd av redhiberande defekter måste väckas av köparen inom två år från upptäckten av defekten.

.